Author Archive

Pozvánka na schôdzu OZ 1/2023

súbor

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2023

súbor   súbor

Kalendár zberu- SEPAR 2023

plagát

Daňové priznania do konca januára 2023 – dôležité!!!

Tlačivo

Každý, u ktorého v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, musí najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: Predaj nehnuteľností – predložiť rozhodnutie vydané katastrálnym úradom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Kúpa nehnuteľnosti - predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Dedičstvo - predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, pretože pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Darovanie - predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Stavebný pozemok - predložiť právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby - predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby - predložiť právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby - predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku - predložiť výpis z listu vlastníctva.

Dražba - predložiť osvedčenie o priebehu dražby.

VZN obce Bžany o miestnej dani a doplnok TKO č.2/2022

súbor

súbor

Návrh finančného rozpočtu na roky 2023 – 2025

súbor

Doplnok k VZN 2-2022 – odpady

súbor 

Návrh VZN obce Bžany – miestne dane

súbor 

Wifi pre teba-Bžany

plagát

informácia o projekte – súbor

Výsledky volieb starosta a obecné zastupiteľstvo

Za starostu obce:

1.Ladislav Vrabeľ, Bc., 55r.,SZČO, nezávislý kandidát    – 113 hlasov

2. Jozef Baslár, PaedDr.,58r., Pedagóg Centrum pre deti a rodiny, Hlas – sociálna demokracia  – 44 hlasov

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Ing. Miloš Vrábeľ -  90 hlasov

2. Zdenko Bohata -  74 hlasov

3. Peter Ličko -  74 hlasov

4. Miroslav Tarabčák -  70 hlasov

5. Simona Simčáková - 64 hlasov

………………………………………………………………

6. Mgr. Dana Maričáková-  39 hlasov

7. Ing. Slivovič – 30 hlasov

8. Igor Široký – 25 hlasov

9. František Kapa – 24 hlasov

10. Darina Klebanová – 24 hlasov

11. Ing. Miroslav Orečný – 22 hlasov

12. Bc. Michal Kasič – 17 hlasov

13. František Galčík – 16 hlasov

14. Jaroslav Harviš – 14 hlasov

15. Ing. Peter Jozek,PhD. – 14 hlasov

16. Milan Hutňan – 11 hlasov

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 6. februára 2023
Archív
";