Archív pre ‘Oznamy’

Zber elektroodpadu H+EKO s.r.o.

súbor

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Bžany

súbor

Oznam pre chovateľov psov v obci Bžany

Oznam pre chovateľov psov

UPOZORNENIE

      Na základe opakovaných sťažností občanov na  voľne sa pohybujúcich psov  po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby  zabránili  voľnému pohybu svojich psov po obci.
Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či  je to  pes  malého alebo veľkého vzrastu.

Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje:

  • Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania.
  • Púšťať psov na verejné priestranstvá.
  • Zakazuje sa voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na celom území obce.

Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa potulujúci psy budú odchytení a umiestnení do príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj jeho odchyt a pobyt v zariadení pre psov.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva  dohľad.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Majitelia a chovatelia psov musia dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Bžany.

Pokračovanie mimoriadneho zasadnutia OZ – oznámenie

V sobotu t.j. 18.02.2023 o 15.00 hodine je v zasadačke obecného úradu Bžany,

pokračovanie mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 15.02.2023

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Starosta obce Bžany zvoláva dňa 14.02.2023 o 12.00 hodine mimoriadnu schôdzu OZ za účelom prejednania ponuky dohody medzi Gréckokatolíckou cirkvou a obcou Bžany.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

súbor

výkaz TKO za rok 2022 -  súbor

Pozvánka na schôdzu OZ 1/2023

súbor

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2023

súbor   súbor

Kalendár zberu- SEPAR 2023

plagát

Daňové priznania do konca januára 2023 – dôležité!!!

Tlačivo

Každý, u ktorého v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, musí najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: Predaj nehnuteľností – predložiť rozhodnutie vydané katastrálnym úradom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Kúpa nehnuteľnosti - predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Dedičstvo - predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, pretože pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Darovanie - predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Stavebný pozemok - predložiť právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby - predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby - predložiť právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby - predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku - predložiť výpis z listu vlastníctva.

Dražba - predložiť osvedčenie o priebehu dražby.

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";