VZN 2015 – 2017

VZN 1/2014  predaj pozemkov - súbor 

VZN 1/2015  daň z nehnuteľnosti -súbor

VZN 2/2015  odpady – súbor

VZN 3/2015  daň za psa – súbor

VZN 4/2015 držanie a chov psov - súbor

VZN 5/2015 ochrana verejného poriadku – súbor

VZN 6/2015 miestne poplatky - súbor

VZN 7/2015 užívanie verejného priestranstva – súbor

VZN 8/2015 nakladanie z odpadmi – súbor

Rokovací poriadok – súbor

Zámer k predaju pozemkov- súbor

Zásady odmeňovania OZ

Správne poplatky od 01.01.2015

Štatút obce Bžany

Štatút rekreačnej oblasti Domaša - Valkov

Doplnok  VZN č.2/2016 - odpady

Doplnok  VZN č.1/2016 –  daň z nehnuteľnosti

VZN č. 9/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č.10/2016 – používanie a ochrana symbolov obce

VZN č.11/2016 – pešia zóna

VZN č.12/2016 – prevádzkový poriadok pohrebisk a Domu nádeje

VZN č.13/2016- školský obvod pre obec Bžany – súbor

Doplnok č.1/2016 k VZN č.1/2014 zásady hospodárenia - súbor

VZN 1/2017 o kronikárovi a vedení Kroniky obce Bžany – súbor

Smernica pre verejné obstarávanie Obec Bžany 2017 – súbor

Smernica pri vybavovaní sťažnosti – súbor

Smernica o poskytovaní informácii - súbor

Zásady odmeňovania účinné dňa 01.01.2018 – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";