Orientačná mapa ulíc – RO Valkov

súbor

Daňové priznanie do konca januára 2022 – dôležité !!!

Tlačivo

Každý, u ktorého v roku 2021 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, musí najneskôr do 31. januára podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: Predaj nehnuteľností – predložiť rozhodnutie vydané katastrálnym úradom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Kúpa nehnuteľnosti - predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Dedičstvo - predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, pretože pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Darovanie - predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Stavebný pozemok - predložiť právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby - predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby - predložiť právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby - predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku - predložiť výpis z listu vlastníctva.

Dražba - predložiť osvedčenie o priebehu dražby.

Oznam pre občanov kde všade môžete použiť darčekové kupóny

súbor

Pozvánka na OZ 22.12.2021

súbor

Mimoriadne očkovanie

súbor

 

 

Najbližšie personál VOS  ponúka svoje služby – vakcináciu v Nemocnici STROPKOV v uvedené dni:

      

UTOROK:  14.12.2021, v čase od 08:00 -12:00 hod, resp. aj dlhšie podľa záujmu

UTOROK:  21.12.2021, v čase od 08:00 -12:00 hod, resp. aj dlhšie podľa záujmu

UTOROK:  28.12.2021, v čase od 08:00 -12:00 hod, resp. aj dlhšie podľa záujmu

 

 

Nový oznam ohľadom územného plánu !!!

Prajem dobré ráno, p. starosta zajtra to prerokovanie s organizáciami platí. Poprosím ale, aby ste zverejnili oznam, že verejné prerokovanie s verejnosťou poobede sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutoční. Dajte to na stránku aj vyhláste rozhlasom. Verejnosť tak, ako je uvedené v oznámení má zverejnenú dokumentáciu na web stránke ako aj aj do nej môžu jednotlivo nahliadnuť na obecnom úrade.

Ďakujem, zajtra sa vidíme. Prezenčnú listinu podľa pokynov hygieny prinesiem.
S pozdravom Iveta Sabaková

Oznam pre občanov

Mikulášske darčeky dostali len tí,

ktorí majú trvalý pobyt v obci Bžany a zároveň sa tu aj zdržujú,

riadne platia TKO / tuhý komunálny odpad/  a DZN / daň z nehnuteľnosti/.

Informácia o TKO

Pozvánka súbor

Služba Stropkov – odpoveď

na základe dnešného stretnutia Vám zasielame informáciu o navýšení ceny odpadu Valkov :

  • 1. polrok 2022: 0,00 €
  • 2. polrok 2022: 5457,60 €

 

na základe dnešného stretnutia Vám zasielame informáciu o navýšení ceny odpadu Bžany :

  • 1. polrok 2022: 955,08 €
  • 2. polrok 2022: 955,08 €

 

Výrub drevín – Štefanský, Gombár, Štiavnický

súbor

súbor

súbor

Verejná vyhláška- Rozšírenie miestnej komunikácie a parkoviská v obci Bžany a v k.ú. Valkov

súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 28. mája 2022
Archív
";