Archív pre Január, 2016

Priznanie k dani z nehnuteľností

Informácia

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

 

 

Obec Bžany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods.1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  05. 12. 2015 začala na základe žiadosti Pavla Jecuška, Mlynská 713/44, Stropkov  konanie na výrub drevín , rastúcich na pozemku parc. č. KN 92/66  a KN 92/1, k. ú. Valkov:

 

Žiadateľ:  Pavol Jecuško, Mlynská 713/44, Stropkov

pozemok parc. č.:CKN 92/66 a CKN 92/1  

druh pozemku:  Ostatné plochy

katastrálne územie: Valkov,  intravilán

Zoznam drevín:

Tuja s obvodom kmeňa 87 cm  meraný vo výške 130 cm nad zemou v počte 1 kus,

breza  malolistá s obvodom kmeňa 60 cm a 80 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou v počte 2 kusy,

smrek s obvodom kmeňa od 70 cm do 105 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou v počte  4 kusy,

borovica s obvodom kmeňa od 50 cm  do 80 cm – 3 kusy a 1 kus dreviny 110 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou.

 

 

Dôvod výrubu:

Tieto stromy sú značné prestarle, vysoké, suché, v zlom zdravotnom stave. Opadajúcimi konármi a ihličím ohrozujú stavbu na pozemku parc. č. KN 92/66. V prípade silného vetra je nebezpečie, že dôjde k vyvráteniu na vedľajšiu stavbu, prípadne elektrické vedenie.

 

Obec Bžany zároveň oznamuje, že ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním skutkového stavu týkajúceho sa daného výrubu drevín sa bude konať

dňa 15. 01. 2016 o 10.30 hod.,

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade v Stropkove .

 

Zverejnené: 07. 01. 2016

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";