Archív pre 2023

Pozvánka na oslavu Dňa matiek, otcov a detí

súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 17.05.2023

zámer – súbor

geometrický plán -  súbor

Pozvánka na 5.zasadnutie OZ

súbor

Stavbet- produkcia a čerpanie betónu

leták

Bc. Ľuboš Zvijač – prerušenie stavebného konania

súbor

Pozvánka na zasadnutie OZ 4/2023- opravená

súbor

Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Bžany

súbor

Zber elektroodpadu H+EKO s.r.o.

súbor

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Bžany

súbor

Oznam pre chovateľov psov v obci Bžany

Oznam pre chovateľov psov

UPOZORNENIE

      Na základe opakovaných sťažností občanov na  voľne sa pohybujúcich psov  po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby  zabránili  voľnému pohybu svojich psov po obci.
Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či  je to  pes  malého alebo veľkého vzrastu.

Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje:

  • Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania.
  • Púšťať psov na verejné priestranstvá.
  • Zakazuje sa voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na celom území obce.

Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa potulujúci psy budú odchytení a umiestnení do príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj jeho odchyt a pobyt v zariadení pre psov.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva  dohľad.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Majitelia a chovatelia psov musia dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Bžany.

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 29. mája 2023
Archív
";