Kontakty

Poštová adresa:
Obec Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou

 

IČO : 00 330 370 

DIČ : 2020784271

Telefon: 054/ 749 12 37  Fax: 054/ 749 12 37
Telefón starosta :0915 869 384
E-mail:  obecbzany@gmail.com

 

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s. : 3610892003/5600  

 IBAN SK 17 5600 0000 0036 1089 2003

 

  • Kompetencie:
  • Obec Bžany je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
  • Stavebný úrad, mzdová učtáreň   pre obec Bžany sú zriadené na Spoločnom obecnom úrade  so sídlom  v Stropkove, Hlavná 7, 091 01 .
  • Telefón: +421 54 4795699 – stavebný úrad,    Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková
  • regrutova@zoznam.sk
  • petrickova.vlasta@centrum.sk
  • Telefón: +421 54 7422840 – mzdová učtáreň,   Mária Džupinová
  • E-mail: marienka10000@gmail.com
Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";