Verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk rok 2019, 2020,2021

 

Nákup nákladného automobilu  zverejnené 12.7.2021

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary

- výzva na predkladanie ponúk – súbor
prílohy:  Návrh zmluvy – súbor
Formulár ponuky – súbor
Návrh ceny (vo formáte .xlsx)  – súbor

 

Detské ihrisko v rekreačnej oblasti   zverejnené 12.09.2019

- výzva na predkladanie ponúk - súbor

- výkaz výmer – súbor

- Návrh – Zmluva o dielo - súbor

Zápisnica z vyhodnotenie predložených ponúk - súbor

 

Rekonštrukcia budovy turistického informačného centra, k.ú. Valkov zverejnené

17.02.2020

- výzva na predkladanie ponúk- súbor

- návrh na plnenie kritéria- súbor

- súhlas so spracovaním osobných údajov- súbor

- návrh zmluvy- súbor

- rekapitulácia - súbor súbor

Zápisnica z vyhodnotenia predložených ponúk – súbor

 

Domaša Valkov – SMS Parkovanie zverejnené 09.06.2020

- výzva na predkladanie ponúk- súbor

- návrh na plnenie kritéria – súbor

- súhlas so spracovaním osobných údajov - súbor

Zápisnica z vyhodnotenia predložených ponúk – súbor

 

Nabíjacia stanica pre elektromobily v Bžanoch , k.ú.. Valkov – zverejnené 27.07.2020

- výzva na predkladanie ponúk - súbor

- návrh na plnenie kritéria- súbor

- súhlas so spracovaním osobných údajov – súbor

Nabíjacia stanica pre elektromobily v Bžanoch, k.ú. Valkov – opakovaná výzva zverejnená 12.08.2020 

- výzva na predkladanie ponuk - súbor

- návrh na plnenie kritéria- súbor

- súhlas so spracovaním osobných údajov- súbor

-zápisnica z vyhodnotenia predložených ponúk -súbor

 

Názov zákazky:

Vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Bžany zverejnené 10.02.2021
Výzva na predkladanie ponúk -súbor
Ponuka – súbor
Návrh ceny - súbor
Návrh zmluvy – súbor
Názov zakázky :
,, Zateplenie bývalej budovy OcÚ Bžany “
Výzva na predkladanie ponúk - súbor
Návrh na plnenie kritéria - súbor
Súhlas so spracovaním osobných údajov – súbor
Zmluva o dielo – súbor
Zadanie – súbor

 


Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Štvrtok 5. augusta 2021
Archív
";