Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  VZN rok 2015 – 2017

  VZN 1/2014  predaj pozemkov - súbor 

  VZN 1/2015  daň z nehnuteľnosti -súbor

  VZN 2/2015  odpady – súbor

  VZN 3/2015  daň za psa – súbor

  VZN 4/2015 držanie a chov psov - súbor

  VZN 5/2015 ochrana verejného poriadku – súbor

  VZN 6/2015 miestne poplatky - súbor

  VZN 7/2015 užívanie verejného priestranstva – súbor

  VZN 8/2015 nakladanie z odpadmi – súbor

  Rokovací poriadok – súbor

  Zámer k predaju pozemkov- súbor

  Zásady odmeňovania OZ

  Správne poplatky od 01.01.2015

  Štatút obce Bžany

  Štatút rekreačnej oblasti Domaša - Valkov

  Doplnok  VZN č.2/2016 - odpady

  Doplnok  VZN č.1/2016 –  daň z nehnuteľnosti

  VZN č. 9/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi

  VZN č.10/2016 – používanie a ochrana symbolov obce

  VZN č.11/2016 – pešia zóna

  VZN č.12/2016 – prevádzkový poriadok pohrebisk a Domu nádeje

  VZN č.13/2016- školský obvod pre obec Bžany – súbor

  Doplnok č.1/2016 k VZN č.1/2014 zásady hospodárenia - súbor

  VZN 1/2017 o kronikárovi a vedení Kroniky obce Bžany – súbor

  Smernica pre verejné obstarávanie Obec Bžany 2017 – súbor

  Smernica pri vybavovaní sťažnosti – súbor

  Smernica o poskytovaní informácii - súbor

  Zásady odmeňovania účinné dňa 01.01.2018 – súbor

  Utorok 24. novembra 2020
  Archív
  ";