VZN 2019

VZN 1/2019 – o poskytovaní  dotácií z rozpočtu obce - pdf

VZN 2/2019 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bžany -pdf

VZN 3/2019 – doplnok k VZN č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti - pdf

VZN 4/2019 – o dočasnom parkovaní vozidiel - pdf

VZN 5/2019 – požiarny poriadok obce Bžany - pdf

VZN 6/2019 -doplnok k VZN č.2/2016 poplatok TKO - pdf

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";